Udržujte a servisujte zařízení i majetek online nástroji. Díky Operativní, Preventivní a Prediktivní údržbě budete lepšími hospodáři.

Hlavní přednosti řešení HELIOS Údržba a Servis zařízení

 

 • jednoduché pořízení požadavku na údržbu, nebo servis
 • práce přes webové portálové rozhraní
 • zadávání požadavků za určité oddělení servisu, údržby
 • generování plánu na revize, servis, bezpečnostně technické kontroly, běžnou údržbu
 • generování na základě zadaných podmínek, periodických činností, nebo na základě sběru dat ze strojů
 • automatické generování a přesouvání zakázek na další období
 • plánování na základě předpisů dle různých skupin a hledisek
 • možnost rozvrhovat materiál ze skladu, pracnost jednotlivých profesí i s interní sazbou
 • ke kartám zařízení lze připojit veškerou technickou dokumentaci
 • karty zařízení lze strukturovat do Hierarchie
 • různé způsoby odvádění práce interních údržbářů

 

 

Údržba a Servis zařízení slouží k evidenci převážně vlastního majetku. Stěžejní problematikou této rozsáhlé oblasti je sběr poruch a požadavků ve společnosti, zaplánování pravidelných kontrol, revizí a jiných plánovaných činností. Neméně důležitou oblast tvoří ekonomika údržby v řešení oprav vlastními silami či silami externími. V této oblasti údržby dochází k ekonomickému vyhodnocení z pohledu materiálu, došlých faktur nebo jiných prvotních účetních dokladů, ale i evidence interních nákladů zaměstnanců údržby na jednotlivé činnosti a jednotlivá zařízení.

 

Požadavky na údržbu lze hlásit různými způsoby podle charakteru společnosti buď zadávání do ERP systému, nebo pomocí mobilních zařízení a webových formulářů. Systém zajišťuje komunikaci mezi žadatelem a údržbářem. Žadatel o odstranění závady, poruchy má informace, v jakém stavu je jeho požadavek, má možnost jej urgovat. Tento uživatel může mít k dispozici veškerou přiloženou dokumentaci, což většinou v tomto případě představují návody a pokyn s nakládání s přístrojem. Po zadání poruchy začíná práce údržbáře, který podle závažnosti poruchy ji řeší.

Sběrem požadavků poruch ze závad začínáme v systému řešit Operativní údržbu. Pracovník údržby zpracovává nahlášené požadavky. V případě plané závady, údržba vystornuje poruchy, pokud ale je porucha oprávněná, údržba generuje z poruchy zakázku údržby. Zakázky obsahují veškerý seznam činností, které se budou provádět, nebo se již provedly. Jsou určeny jak pro údržbu prováděnou interními pracovníky, tak externím dodavatelem. Umožňují rozepisovat hodiny interních pracovníků včetně finančního vyjádření do zakázek a sledovat náklady na zařízení. Poskytují informace o vyřízení, převzetí zařízení, způsobu dopravy, apod.

Systém údržby řeší i Preventivní údržbu. Funkce generování plánu údržby je většinou pouštěna v automatických plánech s četností, která vyhovuje uživateli. Zajišťuje generování plánu (zakázek údržby) na revize, pravidelný servis, bezpečnostně technické kontroly, běžnou údržbu. Generov se provádí na základě zadaných podmínek (periodických činností) v předpisech údržby. Jednotlivé pravidelné prohlídky je možno nadřazovat a tímto nadřazením vynechávat podřízené prohlídky.

Třetím hlavním druhem údržby je Prediktivní údržba. V údržbě můžeme sledujeme poruchovost a na základě této veličiny upravit preventivní údržbu. Dalším vstupem je sběr dat ze strojů, např. motohodin. Motohodiny se dají do systému vkládat ručně nebo sbírat jiným zdrojem. Na základě známých hodnot ze strojů, lze plánovat v systému podle těchto veličin údržby strojů.

 

Hlášení poruch a požadavků

 • umožňují v jednoduché podobě zadat požadavek na servis a údržbu
 • lze zadávat, kontrolovat, urgovat pomocí webového online portálu
 • lze zadávat určitému oddělení
 • po převzetí se z nich generují zakázky údržby pro sledování nákladů a objednání

 

Generování plánu údržby

 • zajišťuje generování plánu zakázek údržby na revize, kalibrace, servis, bezpečnostně technické kontroly a běžnou údržbu
 • generování se provádí na základě zadaných podmínek, periodických činností, na základě sběru dat ze strojů
 • automaticky se generuje či přesouvají zakázky na další období
 • plánování se děje na základě předpisů, které je možno slučovat podle různých hledisek
 • na jednotlivé plánované činnosti lze rozvrhovat materiál ze skladu, pracnost jednotlivých profesí i s interní sazbou

 

Karta zařízení

 • synchronizace s evidencí majetku
 • je evidována v kartě oddělení údržby a nezasahuje do modulu Majetku
 • na jednu kartu majetku lze rozdělit více karet údržby
 • zařazení na pozici v Hierarchii
 • eviduje zařízení s obecnými hodnotami pro údržbu a servis
 • může obsahovat zařízení, které není majetkem společnosti
 • umožňuje připojit veškerou technickou dokumentaci k zařízení či předpisům na provádění údržby

 

Možnosti řešení údržby v návaznosti na ERP HELIOS

 • generování požadavku do skladu z údržby
 • generování objednávek z údržby
 • generování vnitro fakturace z údržby
 • generování účetního dokladu z údržby
 • generování fakturačních podkladů z údržby
 • sběr nákladů z faktury přijaté
 • sběr nákladů z pokladny
 • sběr nákladů z MTZ
 • sběr dat z Docházky

 

Ekonomika údržby

 • sledování nákladů na zařízení, na danou opravu, revizi či jinou akci nebo práci údržby
 • sledování nákladů podle jiných hledisek seskupení, charakter údržby, typ zařízení
 • na zakázkách náklady z jednotlivých prvotních účetních dokladů a jiných podkladů
 • skutečné náklady se mohou porovnávat s náklady plánovanými
 • různé způsoby odvádění práce interních údržbářů
 • účtování rozpracované údržby
 • možnost rozúčtování ze střediska údržby na jiná nákladová střediska
 • přiřazení smluv či jiných smluvních ujednání k určité činnosti nebo zařízení