Projekty

 

Řešení Projektového řízení v ERP HELIOS Green slouží především k evidenci a řízení projektů či zakázek. Je vhodný pro zpracování menších jednorázových zakázek, ale i pro evidenci, plánování a řízení dlouhodobějších projektů a jejich veškerých aktivit.

 

Projektové řízení lze použít všude tam, kde se používá zakázková výroba, půjčovna, projektové řízení, poptávkové řízení nebo servisní zakázky, ale i na zakázkách, které chtějí dlouhodobě plánovat a vyhodnocovat vztahy se svými dodavateli a odběrateli. Je výchozím bodem pro další standardní procesy nákupu, prodeje a výroby, které jsou v ERP podporovány. V oblasti plánování a vyhodnocování nabízí uživatelům efektivní podporu prostřednictvím verzování projektů a aktivit, připravených vyhodnocovacích sestav, šablon projektů a dalších nástrojů. Napomáhá snadnější orientaci v projektech pomocí řady grafických výstupů (Ganttovy grafy, zobrazování postupu projektů pomocí procentních grafů, zobrazování stavů projektů pomocí barevných ukazatelů) a tím optimalizuje práci vedoucích projektu a dalších odpovědných osob.

 

Projektové řízení pokrývá

 

 • Evidenci zakázek/projektů a důležitých údajů o cílovém zákazníkovi
 • Plánované a reálně dosažené termíny, potřebné zdroje, plánované a reálně vynaložené náklady, plánované a reálně získané výnosy a další
 • Výpočet očekávaných nákladů a výnosů na projekt/zakázku na základě přiřazených zdrojů
 • Načtení reálných nákladů, výnosů a termínů z prvotních i provozních dokladů
 • Fakturaci zakázek/projektů – částečná (zálohové faktury) i opakovaná (poplatky za údržbu)
 • Fakturace vybraných položek nebo celých zakázek/projektů
 • Generování návazných dokladů nákupní a prodejní požadavky na sklad, faktury na odběratele i dodavatele, úkoly na zaměstnance
 • Archivaci a verzování zakázek/projektů s možností porovnávání verzí a podpory vrácení se k verzi minulé
 • Hierarchickou strukturu zakázek/projektů od hlavního projektu po dílčí podetapy

 

Projektové řízení dále nabízí

 

 • Zaevidování projektu včetně jeho jednotlivých etap
 • Vytvoření vzoru projektu a opakované používání pro generování nových podobných projektů
 • Přiřazení zdrojů na projekt
 • Výpočet nákladů, výnosů a dalších ukazatelů za celý projekt, konkrétní etapu nebo jednotlivé zdroje
 • Generování úkolů na konkrétní zaměstnance
 • Fakturace projektu nebo jednotlivých etap
 • Vystavování objednávek na sklad
 • Archivace a verzování projektů
 • Nástroje pro porovnávání různých verzí projektů
 • Nástroje pro porovnávání plánu a reality projektů
 • Zobrazení a správa průběhu projektu pomocí Ganttova grafu
 • Duplikace projektů, celých stromů včetně jednotlivých etap
 • Možnost použití cizí měny
 • Jednoduchá identifikace všech dokladů, které s projektem souvisejí, napříč celým ERP řešením
 • Dodatečnou editaci vzorů projektů a synchronizaci těchto změn s realizačním projektem

 

 

 

Přínosy projektového řízení jsou především

 

 • Podporuje efektivnější práci s evidencí a vyhodnocováním projektů a tím spoří čas zaměstnanců
 • Podává online informace o stavu/vývoji projektu
 • Umožňuje projekt dopředu podrobně naplánovat a vykalkulovat
 • Jednoduché verzování a archivace projektů a porovnávání jednotlivých verzí mezi sebou
 • Záznam projektu je spojujícím článkem mezi doklady/položkami dokladů ostatních oblastí ERP ve Výrobě, Obchodním skladu, Ekonomice apod.
 • Hierarchická struktura projektů umožňuje na jednom hlavním dokladu projektu zobrazit součtové hodnoty sledovaných údajů ze všech nižších úrovní projektu

 

Vybrané vlastnosti řešení

 

Ganttovy grafy

Pro řízení projektu je možné jako doplňkové řešení využít grafickou tabuli ve formě Ganttova grafu, který přehledně zobrazuje na časové ose jednotlivé etapy projektu, činnost a vazby mezi nimi. V tomto grafu je možné celý projekt nejen zobrazit, ale i editovat (měnit termíny, přidávat činnosti a etapy, mazat činnosti a etapy). Přiřazovat jednotlivé pracovníky na úkoly.

Hlavní výhodou je přehlednost, která napomáhá lepší orientaci ve zpracovávaném projektu. Jednotlivé barvy, které reprezentují stavy etap a úkolů, jsou nastavitelné dle preferencí uživatelů.

 

Generování úkolů

Automatizované generování úkolů na konkrétní zaměstnance, dle požadovaných termínů a se zohledněním případných dovolených.

 

Grafické zobrazení stavů projektu

Umožnuje efektivně zobrazit stavy, které vyžadují pozornost osob odpovědných za projekt.