Řešení HELIOS Nephrite pro Technické služby nabízí specifické řešení pro organizace zřizované institucemi veřejné správy, které poskytují obecně prospěšné služby v daných lokalitách, zejména správu a údržbu majetku měst, dále údržbu komunikací a zeleně.

 
 
 
 
 
 
  

Koncepce řešení Technických služeb

 

Provozní procesy Technických služeb

 

 

Přínosy řešení pro Technické služby

Hledáte automatizované nástroje pro podporu vašeho podnikání?

Systém HELIOS pro Technické služby obsahuje navzájem propojené provozní, ekonomické a reportovací nástroje. Celý systém běží nad jednou společnou databází, všechny záznamy jsou provázány společnou množinou účetních dimenzí. Díky tomu jsou provozní data plně propojena s daty ekonomickými.

V rámci dodávky kompletního systému HELIOS vám nabízíme velice těsné propojení specializovaných a standardních modulů. Výhoda tohoto propojení je zřejmá = jednotná technologie, společná data, která vstupují do systému v jednom místě (společné číselníky, odběratelé a dodavatelé apod.), centrální nastavení parametrů, omezení přenosů dat. Díky tomu lze získávat on-line informace o nákladech na hlavní a hospodářskou činnost, na jednotlivé objednávky a požadavky, na střediska, nebo také na stroje a dopravní prostředky.

Hlavní uživatelské výhody:

 • funkční a metodická podpora pro sestavení a kontroly výkazu PAP
 • rozúčtování správní režie do provozních režií středisek
 • jednoznačná identifikace nákladů na vedlejší činnost
 • průkazný nárok na odpočet DPH, který může znamenat úsporu na odvodech DPH i v řádu desítek tisíc Kč měsíčně
 • přiřazení „nerozlišených“ nákladů na hlavní a vedlejší činnost rozúčtováním podle odpracovaných hodin
 • integrovaný reporting o nákladech vykonaných prací na základě primárních účetních i provozních dat
 • jednoznačné rozúčtování nákladů na odpady, externí dodávky a externí služby na hlavní a na vedlejší činnost
 • možňost vybrané údaje prezentovat na veřejné nebo zabezpečené části webových stránek provozovatele

 

Doprava

Plánujete provoz dopravních prostředků?

Funkcionalita vám podpoří plánování provozu dopravních prostředků a strojů a vystavování dokladů k jízdě / Stazek. Umožňuje zadávání údajů o uskutečněných jízdách v členění na Požadavky včetně informací o spotřebovaných kapacitách. Přebírá údaje z integrovaných GPS snímačů. V neposlední řadě Vám podpoří plánování a sledování údržby dopravních prostředků a strojů, včetně souvisejících prvotních nákladů.

 

Údržba komunikací

Připravujete plány práce při údržbě komunikace pro pracovníky i stroje?

Řešení podpoří plánování práce na požadavcích při údržbě komunikací jak pro pracovníky, tak i pro dopravní prostředky a stroje. Nabízí funkčnosti pro rychlé pořízení odpracovaných hodin na požadavcích pro skupiny pracovníků. Umožňuje sledování přímých dodávek materiálů a odvozy souvisejících odpadů prostřednictvím tzv. vážních lístků.

Umožňuje zaznamenat také plánování zimní údržby komunikací a přehlednou evidenci provedených prací, včetně informací o stavu počasí a pořízené fotodokumentace.

Hlavní výhody:

 • vedení „zrychlené“ evidence jízd
 • zjednodušené zadávání odpracovaných hodin na Požadavcích pro skupiny pracovníků a pro dopravní prostředky a stroje
 • přehledné informace o provedených zimních údržbách v jednotlivých lokalitách
 • sledování pohotovostí, přesčasů nebo souběžných pracovních poměrů v rámci docházky

 

Údržba zeleně

Řešíte plán práce při údržbě zeleně pro pracovníky i stroje?

Řešení umožňuje plánovat práce na požadavcích při údržbě zeleně v definovaných lokalitách pro pracovníky i pro dopravní prostředky a stroje. Samozřejmostí je pořizování odpracovaných hodin na Požadavcích pro skupiny pracovníků.

 

Odpady

Potřebujete sledovat stav odvážených odpadů?

Sledujte odvážené odpady prostřednictvím evidence vážních lístků s vazbou na požadavek, případně středisko? Na fakturách přijatých lze prostřednictvím vážních lístků rozepsat odpadový materiál, který byl odvezen při realizaci požadavků (a byl fakturován najednou) a zatížit tak jednotlivé požadavky souvisejícími přímými náklady. Řešení umožňuje kontrolovat shodu počtu měrných jednotek odpadů z vážních lístků navázaných na položce faktury přijaté.

 

Ekonomika

Chcete zautomatizovat rozúčtování správní režie na výkonná střediska?

Řešení splňuje požadavky tuzemské legislativy podle charakteru organizace, jak co do způsobu vedení účetních evidencí, tak v oblasti předkládaných výkazů. Zahrnuje speciální funkce podporující automatické rozúčtování správní režie na výkonná střediska.

Umožňuje rozepsat materiál na přijatých fakturách, který byl použit při realizaci požadavků (a byl fakturován najednou) a zatížit tak požadavky souvisejícími přímými náklady.

Systém řeší jednoznačné odlišení hlavní a hospodářské činnosti již na prvotních dokladech. V případech, kdy odlišení nelze jednoznačně stanovit při zpracování prvotního dokladu, jsou k dispozici funkce v modulu Controlling, které náklady dodatečně přiřadí. Součástí jsou funkčnosti pro provádění průběžných kontrol a pro uzavírání období.

Systém umožní korektní zpracování dokladů tak, aby výkazy, včetně PAP výkazu pro PO, mohly být sestaveny správně a bez chyb.

 

Kalkulace

Zabýváte se výpočty hodinových sazeb pracovníků středisek a dopravních prostředků a strojů?

Řešení podporuje výpočty hodinových sazeb pracovníků středisek a dopravních prostředků a strojů. Umožňuje také vypočítat hodinové sazby z dat parametricky nastavitelného období a nastavit jejich platnost od definovaného data. Dovolí řízeným způsobem korigovat hodinové sazby dopravních prostředků a strojů v souvislosti s tržními cenami pro potřeby kalkulací prací na požadavcích.

 

Manažerské výstupy

Potřebujete přehledné výstupy pro Vaše efektivní řízení?

Využitím funkce controllingu a reportingu získáte vždy ta správná data pro vaše strategické rozhodování.

Controlling

 • výpočty nákladů, kterými jsou zatíženy realizované požadavky a jim nadřízené objednávky
 • přiřazování přímých nákladů, nákladů pracovníků, dopravních prostředků a strojů podle počtu odpracovaných hodin na konkrétní požadavky
 • rozpouštění správní režie a režie středisek do nákladů pracovníků
 • porovnávání vypočtených nákladů s následnou kalkulací na základě hodinových sazeb z modulu Kalkulace
 • přeúčtování nerozlišených nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností na základě stanovení nákladů na požadavky
 • přenos nákladů mezi středisky v případě použití modelu půjčování pracovníků nebo strojů při realizaci požadavků

Reporting

 • poskytuje přehledové informace o realizovaných aktivitách organizace
 • umožňuje vytvářet přehledy nad účetními daty, např. získat přehledy o nákladech dopravních prostředků a strojů nebo o nákladech středisek
 • obsahuje reporty o nákladech Požadavků a Objednávek
 • využívá pro prezentaci dat integrovaný nástroj MS SQL Reporting Services